आव्हाड महेश विश्वास

अपर जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

Additional Collector Aheri, Gadchiroli

इमेल आयडी

maheshavad@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/2069
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  गडचिरोली
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  28/11/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक