श्री. एस.जे. आकोसकर

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

ना.त. महसूल-१ तहसील, लोहा

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  14/07/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एस.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  लोहा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/01/1979
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/04/2011