श्री. आर.एस. माने

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार चाकूर

इमेल आयडी

mr.rajkumarmane@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/07/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
  चाकूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/09/2009