श्रीमती.व्ही.व्ही. मनाळे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  22/10/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी. (संगणक शास्त्र)
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  लातूर
 • तालुका
  शिरुर अनंतपाळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/11/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  25/11/2010