Kolape Ramesh Harishchandra

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar

इमेल आयडी

rameshkolape@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/10/1985
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.Sc.Agri
 • मूळ जिल्हा
  सातारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  कातोळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  20/09/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  20/09/2012