श्रीमती सुमन मोरे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, जाफराबाद

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/06/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.ए.
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  जालना
 • तालुका
  जाफराबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/10/2012