विकास अण्णासाहेब पवार

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

vikas_21121973@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  21/12/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Sc.
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
  उल्हासनगर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  10/12/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  07/03/2014