श्रीमती संगीता वऱ्हाडे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

प्रमुख लिपिक, जि.का. जालना

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/08/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस्सी. डी.बी.एम.
 • मूळ जिल्हा
  जालना
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  जालना
 • तालुका
  जालना
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/10/2012