राजेंद्र डी नेरकर

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

AK AKOLA

इमेल आयडी

rajunerkar077@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/05/1964
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/08/1994
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/03/2012