कांगणे भगवान रामराव

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

Talathi

इमेल आयडी

kangnebr@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/06/1964
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A. Psychology
 • मूळ जिल्हा
  परभणी
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  जालना
 • तालुका
  बदनापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  10/10/1997
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/10/1997