सौ.शोभा ठाकूर

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

Dy. Collector, Resettlement Jalna

इमेल आयडी

shobhathakur1963@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  04/01/1963
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.कॉम.
 • मूळ जिल्हा
  अमरावती
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  जालना
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/09/1981
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  07/12/2010