श्री. ब्रिजेश पाटील

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, किनवट

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  18/06/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  जळगाव
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  किनवट
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/03/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  19/03/2009