सानप राजश्री अशोक

अव्वल कारकून

सध्याची पदस्थापना

a k egs

इमेल आयडी

rajashrisanap@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  12/04/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BA
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
  तासगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  22/02/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  22/02/2013