नन्नवरे विजय महादेव

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

mahsul naib tahsildar

इमेल आयडी

vijayib201@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  12/07/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  m.sc (agri)
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  म्हसाळा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  20/09/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  20/07/2012