पांडुळे बळीराम सोपानराव

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

तलाठी

इमेल आयडी

bspandule@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/01/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  अहमदनगर
 • तालुका
  जामखेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/08/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/08/2011