गारुडकर विकास रंगनाथ

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार माणगाव जि रायगड

इमेल आयडी

virangadon@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/11/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A. D.ed.
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  माणगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/09/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  13/09/2019