यावलनकर शुभम संजय

सर्वसाधारण

सध्याची पदस्थापना

Balapur Jr clerk

इमेल आयडी

shubham.l1kar@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  31/10/1993
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B com
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  बाळापुर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/06/2012