तेजनकर प्रतीक्षा विष्णू

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

na Tahsildar akola

इमेल आयडी

tejprateeksha@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/05/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M. Sc, agri
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/11/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/11/2012