भवाळ राजेश विठ्ठलराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Clerk

इमेल आयडी

bhawalrajesh@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/04/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A. Appear
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • तालुका
  उस्मानाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/02/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  23/02/2010