धुलधुले विलास दौलतराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

vilasddhuldhule@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/06/1970
 • शैक्षणिक अहर्ता
  1993
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  उमरखेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  14/06/1994
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  14/06/1994