वाघमारे संजय माधवराव

मंडळ अधिकारी

सध्याची पदस्थापना

umarkhed

इमेल आयडी

waghmaresanjay1970@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  17/03/1970
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Sc.II
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  उमरखेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  14/05/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  14/05/1999