जाधव मदन अशोकराव

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

MAHSUL NAIB TAHSILDAR

इमेल आयडी

madanjadhav77@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/10/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.B.Ed, B.J, D.PHARMACY, C.P.C.T.
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  लोणार
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  15/04/2013
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  15/04/2013