प्रकाश के ठुबे

सर्वसाधारण

सध्याची पदस्थापना

Joint Secretary GoM

इमेल आयडी

prakashthube@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B Sc
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  मुंबई
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  24/02/1987
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक