श्री. पी.डी. भुसारे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/06/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  नाशिक
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नांदगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  20/09/1982
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  26/11/2012