श्री. जे.एस. पानसरे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/06/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एस.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  नाशिक
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  दिंडोरी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  12/02/1984
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/07/2011