श्री के.आर.जोशी

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/03/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/11/1979
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/09/2007