श्री.पी.व्ही. मोरे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/11/1957
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  हातकणंगले
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  12/07/2011