श्री.दत्तात्रय मोहोळे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

NAIB TAHSILDAR

इमेल आयडी

drdattamohole@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  20/02/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.M.S.
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
  दक्षिण सोलापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  31/05/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/05/2010