श्रीमती.के.जे. भोसले

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), वाई

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  08/10/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  सातारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सातारा
 • तालुका
  वाई
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/07/2009