श्री.राजू महाले

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/12/1961
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  पुणे
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/11/1999