श्री.एन.डी. गांगुर्डे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार संगायो, कर्जत

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/1964
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  कर्जत
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  07/05/1985
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/03/2009