श्री. सदाशिव पडदुने

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, मोहोळ

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  20/03/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए. बी.एड.
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
  मोहोळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/03/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक