श्रीमती.रुपाली साळुंखे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), मुळशी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/03/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  पुणे
 • तालुका
  मुळशी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/08/2004
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/08/2004