श्री.एस.आर. नाचण

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar (REV)

इमेल आयडी

vsn2577@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/03/1971
 • शैक्षणिक अहर्ता
  कला
 • मूळ जिल्हा
  सातारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  उरण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/12/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  07/02/2009