श्री.के.एम. सुरवसे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, पनवेल

इमेल आयडी

kiransurvase26@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/05/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  पनवेल
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  12/08/2004
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  12/08/2004