श्रीमती.आरती भोसले

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  20/07/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी.अग्री.
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/03/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  19/03/2009