श्री.भारत वाघमारे

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

waghmare1968@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  08/10/1968
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.कॉम.
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  30/12/1993
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/06/2007