श्री.महेश आव्हाड

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, माढा

इमेल आयडी

maheshavad@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/1969
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सोलापूर
 • तालुका
  माढा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/11/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/11/1998