श्री. सुधाकर साहेबराव भोसले

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, कराड

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/12/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सातारा
 • तालुका
  कराड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक