श्री.के.एच. पाटील

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, पेण

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/01/1959
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  पेण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/02/1981
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  09/02/2011