श्री.व्ही.एस. वैद्य

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, पेण

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  08/04/1959
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  पेण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  20/09/1979
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  28/04/2008