श्रीमती.राणी तुकाराम ताटे

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

biradar.rani@yahoo.in

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/06/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.एम.एस.
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सातारा
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  25/11/2002