श्री. हेमंत निकम

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, कडेगाव

इमेल आयडी

hpnikam@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  29/01/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
  कडेगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  04/12/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  26/08/2011