श्री. संदीप बाळासाहेब आहेर

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निफाड

इमेल आयडी

drsandipaher@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/03/1977
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BAMS
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  निफाड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  08/10/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/03/2014