श्री. सुरेश वसंत थोरात

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, महसूल, जि.का. धुळे

इमेल आयडी

sureshthorat999@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/08/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.Sc.(Agri.)
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  धुळे
 • तालुका
  धुळे
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/05/2010