श्री.राहुल मुंडके

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, भुसावळ

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  31/05/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.टेक.
 • मूळ जिल्हा
  जळगाव
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  जळगाव
 • तालुका
  भुसावळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  27/04/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  13/09/2010