श्री.विनय गोसावी

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, नाशिक

इमेल आयडी

vinaynath999@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/05/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  धुळे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/11/2002