श्री. समीर माने

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, नागपूर

इमेल आयडी

spmane197@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/05/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Msc agri
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  नागपूर शहर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/06/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  12/10/2012