श्रीमती.वैशाली परदेशी

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

रजा राखीव तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/12/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.ए.बी.एड.
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रत्नागिरी
 • तालुका
  रत्नागिरी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक