श्री.विद्यासागर चव्हाण

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, बल्लारपूर

इमेल आयडी

umeshchavan74@gmil.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/03/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MSc.agri
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  कामठी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/12/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  15/06/2010